Bản in     Gởi bài viết  
“Không tổ chức đào tạo nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau học nghề” 

Đó là phương châm được nêu tại Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT)” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 

Theo đó, Kế hoạch phấn đấu đạt chỉ tiêu cụ thể là 100% LĐNT được tuyên truyền, hiểu biết về chính sách học nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020”; đào tạo nghề cho 12.500 LĐNT; hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho LĐNT từ nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn kinh phí địa phương; nâng cao năng lực đào tạo cho các Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cấp huyện; phấn đấu tỷ lệ lao động sau học nghề tối thiểu đạt 80% có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

 

Nội dung Kế hoạch bao gồm: Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với LĐNT; rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho LĐNT; phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; xây dựng, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí đào tạo nghề cho LĐNT; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cho các Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cấp huyện; hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐNT; nhân rộng các mô hình đào tạo nghề hiệu quả; quản lý, kiểm tra, giám sát, quản lý, đánh giá tình hình thực hiện.
 
Để đạt các chỉ tiêu đề ra, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên phương tiện thông tin đại chúng chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề cho LĐNT cũng như vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội để người LĐNT biết, tích cực tham gia học nghề; lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua tổ chức, đoàn thể ở địa phương về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho LĐNT; chú trọng công tác tư vấn cho người LĐNT, phân luồng đối tượng, tuổi đời, trình độ học vấn trong việc lựa chọn nghề học và có điều kiện làm nghề sau khi học; đẩy mạnh lồng ghép tuyển sinh học nghề với tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng hỗ trợ việc làm có địa chỉ cho người lao động...
 
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT sát với thực tế địa phương, đặc biệt là các xã xây dựng nông thôn mới; lựa chọn cơ sở đào tạo có đủ điều kiện về giáo viên, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị tham gia đào tạo nghề; kiên quyết không để cơ sở không đủ điều kiện, tổ chức đào tạo kém hiệu quả tham gia đào tạo nghề cho LĐNT; ưu tiên ký hợp đồng đào tạo nghề với cơ sở đào tạo có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, làng nghề trong việc đào tạo nghề với giải quyết việc làm, bao tiêu sản phẩm hoặc doanh nghiệp trực tiếp đào tạo để tuyển dụng lao động vào làm việc; phát triển các ngành nghề mới, nhất là nghề phục vụ thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, các vùng chuyên canh nông nghiệp.
 
UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải xác định đào tạo nghề cho LĐNT là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp để phát triển công nghiệp phụ trợ, du lịch, dịch vụ, đào tạo theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp, làng nghề; chú trọng chỉ đạo hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao và an sinh xã hội nông thôn ở địa phương; quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Không tổ chức đào tạo nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau học nghề”.
 
Kế hoạch nhằm nâng cao chất chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề để tạo việc làm, tăng thu nhập của LĐNT, góp phần nâng cao chất lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững...
 
 
 
Theo Cổng Thông tin điện tử Quảng Bình
[Trở về]