Bản in     Gởi bài viết  
06 hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong xử lý vi phạm hành chính 

 

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

 

 

Nghị định này gồm 05 Chương với 31 Điều quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Áp dụng đối với các cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cơ quan quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Trong đó quy định về căn cứ, phương thức kiểm tra; thẩm quyền kiểm tra; quyền hạn, trách nhiệm của người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; quyền hạn, trách nhiệm của đoàn kiểm tra; nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; ban hành kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra; kết luận kiểm tra; tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra; các hành vi vi phạm và các hình thức xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...

 

Nghị định nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục; phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…

 

Một trong các nội dung quan trọng đáng chú ý của Nghị định 19/2020/NĐ-CP là quy định 06 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; 19 hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính; Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính; Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra…

 

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có thể bị khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc theo quy định từ Điều 24 đến Điều 29 của Nghị định này.

 

Nghị định 19/2020/NĐ-CP có hiệu thi hành từ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Đồng thời bãi bỏ Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. 

 

Ban Biên tập Sở Công Thương tổng hợp

[Trở về]