Triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 

 

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1786/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 nhằm triển khai phong trào này một cách sâu rộng, nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

 

Với mục tiêu “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Nhân dân luôn có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.


Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, nghề nghiệp, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên các lĩnh vực công tác; đồng thời tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước tập trung thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; triển khai thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quy định về văn hóa công sở gắn với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, coi đây là khâu quan trọng, then chốt trong nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm và cả giai đoạn; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 

TH: Thu Hiền - VPS