Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Nghị định mới về công tác văn thư 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp.
 

 

Nghị định gồm 7 Chương, 38 Điều quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

 

Trong đó đáng chú ý có một số điểm mới so với Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004, chẳng hạn như: các quy định về văn bản điện tử, quản lý và sử dụng chữ ký số, thiết bị lưu khóa bí mật cơ quan, tổ chức; những hướng dẫn mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Lập và lưu hồ sơ tài liệu điện tử,…

 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật.

 

Tải về Nghị định 30/2020/NĐ-CP tại đây

 

Đức Hạnh

[Trở về]