Bản in     Gởi bài viết  
Chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 
 

Ngày 17/02/2020, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 181/UBND-KT về việc tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

Theo đó, căn cứ danh sách các xã đăng ký đạt xã nông thôn mới năm 2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh đồng ý và giao các Sở chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Cụ thể:


1. Sở Y tế chỉ đạo xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy


2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh


3. Sở Nội vụ chỉ đạo xã An Ninh, huyện Quảng Ninh


4. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch


5. Sở Công Thương chỉ đạo xã Phú Định, huyện Bố Trạch


6. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch


7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn


8. Sở Xây dựng chỉ đạo xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa


9. Sở lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa


10. Sở Tư pháp chỉ đạo xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa


11. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019)

 


Các Sở được giao chỉ đạo các xã có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí đạt xã nông thôn mới; định kỳ báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh.

 

TH: Thu Hiền - VPS

[Trở về]