Huyện Lệ Thủy hoàn thành GPMB công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn. 
 Công trình Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy với 63 vị trí móng trụ và hành lang tuyến, có 153 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.
Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB Trung tâm điện lực Quảng Trạch và dự án đường dây 500kV mạch 3 đến ngày... 
 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình tiến độ các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công Thương. Sở Công Thương Quảng Bình báo cáo tình hình thực...

Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Trung tâm điện lực Quảng Trạch và dự án đường dây 500kV... 
 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình tiến độ các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công Thương. Sở Công Thương Quảng Bình báo cáo tình hình thực...
Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Trung tâm điện lực Quảng Trạch và dự án đường dây 500kV... 
 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình tiến độ các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công Thương. Sở Công Thương Quảng Bình báo cáo tình hình thực...

Xem tiếp
Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình 
 Ngày 30/08/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 26/2016/QĐ-UBND quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh...
Xem tiếp