Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình 
 Ngày 30/08/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 26/2016/QĐ-UBND quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh...
Xem tiếp
Một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Ngày  03 tháng 4 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký Quyết định số 04 /2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo đó...

Xem tiếp