Chương trình công tác Quý II năm 2020 
Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2020, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng...
Xem tiếp
Chương trình công tác Quý I năm 2020 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2020, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng...

Xem tiếp
Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 

Để hoàn thành tốt kế hoạch ngành Công Thương năm 2020, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm...

Xem tiếp
Chương trình công tác Quý IV năm 2019 
Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2019, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng...

Xem tiếp
Chương trình công tác Quý III năm 2019 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2019, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng...

Xem tiếp