Bản in     Gởi bài viết  
Công đoàn ngành phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Công Thương Quảng Bình năm 2016 

Năm 2016 là năm đầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng là năm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương.  

Đ/c Trần Hải Lâm Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua năm 2016

 

Trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng đã mở ra cho ngành Công Thương nhiều cơ hội thuận lợi phát triển, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Ngành phải có những nổ lực lớn để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, Sở Công Thương, Công đoàn ngành Công Thương phát động phong trào thi đua với chủ đề “Nâng cao Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả” trong các đơn vị SXKD;“Tăng cường trách nhiệm phục vụ nhân dân và Doanh nghiệp” và “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Kỹ cương – Kỹ luật” trong các đơn vị hành chính, với các mục tiêu, nội dung chủ yếu sau:


I. Mục tiêu thi đua


Tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, động viên CBCCVC, NLĐ hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực; năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh và công tác, với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2016. Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của ngành.


Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng: Tập trung hướng về cơ sở, bán sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, tránh hình thức.


Phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2016, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,0%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.400 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 150 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 120 triệu USD. Tập trung ổn định phát triển thị trường trong nước, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực và hiệu quả đầu tư xây dựng, trong sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.


II. Nội dung thi đua


1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”...; phong trào thi đua phải được đăng ký nội dung, phát động sâu rộng đến toàn thể CBCCVC, CNLĐ, được đôn đốc và duy trì thường xuyên. Đặc biệt chú ý đến chất lượng của các phong trào, nâng cao tính tự giác của CBCCVC, CNLĐ; chú trọng đi sâu đề xuất các sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, cải tiến mẫu mã mặt hàng, gắn với công tác thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất kinh doanh và quản lý.


2. Nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; củng cố và tăng cường hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên cơ sở; tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp trong CBCCVC, NLĐ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Đẩy mạnh phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất.


3. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền; hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.


III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU


1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục làm cho CBCCVC, CNLĐ nhận thức đầy đủ vai trò, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC, CNLĐ; thực hiện nghiêm túc Luật thi đua, khen thưởng. Lấy thi đua làm đòn bẩy kích thích tính năng động sáng tạo của các tập thể, cá nhân để tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, công tác của từng cơ quan đơn vị.


2. Tổ chức nhiều hình thức thi đua phong phú, phù hợp với tính chất từng ngành nghề, đơn vị. Xây dựng tiêu chuẩn thi đua, bình xét khen thưởng bằng các tiêu chí cụ thể phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm riêng của từng đơn vị, đảm bảo nguyên tắc khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch.


3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phát hiện kịp thời nhân tố mới, chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất, xây dựng thành điển hình tiên tiến, đúc rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng. Thực hiện tốt việc khen thưởng định kỳ, khen thưởng đột xuất; kết hợp giữa động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất nhằm phát huy vai trò động lực của công tác thi đua khen thưởng trong các hoạt động kinh tế-xã hội.


4. Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng theo hướng tổ chức gọn, nhẹ, hiệu quả, bố trị đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng.


5. Để thực hiện tốt những công việc trên, mỗi CBCCVC, NLĐ ở các đơn vị trong ngành Công Thương phải nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Các đơn vị trong ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc, các nhân tố mới ở tất cả các lĩnh vực bằng nhiều hình thức. Phải cụ thể hóa mục tiêu thi đua thành chương trình, biện pháp phù hợp để tổ chức thực hiện và có kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả một cách thực chất.


Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2015 và tập trung thực hiện tốt những định hướng, nhiệm vụ chung đã được đề ra trong năm 2016 của Ngành, Sở Công Thương, Công đoàn ngành Công Thương kêu gọi CBCCVC, NLĐ trong toàn Ngành ra sức phấn đấu cùng nhau thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 ngay từ tháng đầu, quý đầu, tạo điều kiện để hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020./.

 

TH: Phan Mạnh Hùng - CĐN
 

[Trở về]