Bản in     Gởi bài viết  
Đảng ủy Sở Công Thương tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngày 20/6/2014 Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Công Thương đã xây dựng chương trình và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1- Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về “tăng cường sự lãnh đạocủa Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí  để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho từng cán bộ, đảng viên và người lao động.

2-  Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tế hoạt động của đơn vị để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung thực hiện tốt đợt sinh hoạt chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” để làm động lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3- Quản lý chặt chẽ quy trình hoạt động quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác được giao tránh sơ hở, chồng chéo dễ phát sinh tham nhũng, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, trong công tác tổ chức cán bộ; dân chủ cơ sở; xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của Nhà nước.

4- Phát huy vai trò giám sát của thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhận xét, xếp loại Cấp ủy Đảng thông qua kết quả phòng, chống tham nhũng và quy định trách nhiệm trực tiếp của Người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, vì vậy cần phải được làm thường xuyên, liên tục. Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng tổ chức đảng và cơ quan trong sạch, vững mạnh về mọi mặt./.

Văn phòng Đảng ủy Sở Công Thương 

[Trở về]
LỊCH LÀM VIỆC
VĂN BẢN MỚI