Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,... 

Sáng ngày 20/08/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư...

Xem tiếp
Đảng ủy Sở Công Thương tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngày 20/6/2014 Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Công Thương đã xây dựng chương trình và triển khai thực hiện một số nội dung

Xem tiếp