Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án 

 

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

 

 

Cụ thể, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán và 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 

Thứ nhất, đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị: Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); Biểu mẫu báo cáo quyết toán; Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng (gồm các tài liệu như Hợp đồng xây dựng và các phụ lục hợp đồng; Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng);…

 

Thứ hai, đối với dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn chi đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị: Báo cáo kiểm toán, kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, kiểm tra trong trường hợp các cơ quan này thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án;…

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/4/2020.

 

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư 64/2018/TT-BTC.

 

Xem chi tiết Thông tư 10/2020/TT-BTC tại đây 

 

TH:  Tiến Đông VPS

[Trở về]