Bản in     Gởi bài viết  
Kể từ ngày 5/5/2020, chính thức giảm từ 20 - 50% nhiều loại phí, lệ phí 

 

Ngày 5/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 4 thông tư, trong đó quy định giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với một số lĩnh vực như: Ngân hàng, xây dựng, du lịch, tài nguyên nước, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19. Tất cả các thông tư đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020; kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí tại 4 thông tư sẽ trở lại quy định như trước ngày 5/5/2020.

 

 

Giảm 50% lệ phí cấp phép thành lập ngân hàng

 

Thông tư 33/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

 

Cụ thể, tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí như sau:

 

Từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC. Đồng thời, trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC.

 

Giảm 20% phí thẩm định cấp phép khai thác nước

 

Thông tư 36/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

 

Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện bằng 80% mức phí được quy định, trong thời gian từ 05/5/2020 - 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tổ chức, cá nhân nộp phí theo mức bình thường.

 

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cung cấp thông tin, dữ kiệu khí tượng thủy văn chỉ phải nộp 70% mức phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn đã được quy định trước đó.

 

Giảm 50% nhiều loại phí trong lĩnh vực xây dựng

 

Thông tư 34/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp lệ phí cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kê kỹ thuật, dự toán xây dựng bằng 50% mức phí đã được quy định, trong thời gian từ 05/5/2020 - 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021, các loại phí này được nộp bình thường theo mức quy định.

 

Giảm 50% phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

 

Thông tư 35/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

 

Cụ thể, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp phí như sau:

 

Trước hết, kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

 

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC.

 

TH: Nhật Bình QLCN 

[Trở về]