Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở 

Thực hiện chủ đề năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS” của Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình xác định ký kết thỏa ước lao động tập thể là nội dung cốt lõi và đây là nhiệm vụ trọng tâm trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

 

Thường trực CĐN tham gia lớp tập huấn kỹ năng thương lượng, đàm phán và ký kết TƯLĐTT

do Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Kim khí Bỉ tổ chức

 
Thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”, Công đoàn ngành cụ thể hóa vào chương trình công tác năm 2020 với những nội dung cơ bản. Trong đó tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động CĐCS trong 7 nội dung chủ yếu:
 
1. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của CĐCS trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT.
 
2. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
 
3. Tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền ở cơ sở.
 
4. Tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, phù hợp.
 
5. Phát huy vai trò của đoàn viên CĐ trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS.
 
6. Đổi mới công tác cán bộ CĐCS, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Chủ tịch CĐCS; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn.
 
7. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong công tác tài chính.
 
Năm 2020, Công đoàn ngành sẽ chú trọng tới công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là các Chủ tịch CĐCS về kỹ năng thương lượng, đối thoại để có thể thực hiện tốt công tác thương lượng và ký kết được những bản thỏa ước lao động tập thể thực sự có lợi cho người lao động. Một số chỉ tiêu cụ thể được đặt ra năm 2020 là 75% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị (còn hiệu lực); có ít nhất 45% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà CNLĐ quan tâm: chỉ tiêu 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại và xây dựng được Quy chế dân chủ tại nơi làm việc.
 
 

                                                                     Công đoàn ngành

[Trở về]