Bản in     Gởi bài viết  
Phân cấp thẩm quyền xử lý tang vật VPHC là hàng hóa dễ bị hư hỏng 

 

Ngày 18/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 739/QĐ-BTC về việc phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính. 

 

 

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì quản lý tài sản có trách nhiệm quyết định lập, phê duyệt phương án xử lý và tổ chức thực hiện đối với các tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 57/2018/TT-BTC). Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định này cho phù hợp.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 

Xem chi tiết Quyết định 739/QĐ-BTC tại đây 

 

Ban Biên tập Sở Công Thương

[Trở về]