Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu đến 2025, 100% thông tin thiết yếu được phổ biến đến người dân 

 

Ngày 20/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 135/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. 

 

 

Theo đó, phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin với những nội dung chính đáng chú ý như sau:

 

Trước hết, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở.

 

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

 

Để đạt được những mục tiêu trên, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh để người dân tiếp nhận thông tin về chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước; thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; có thể tích hợp các dịch vụ tiện ích thanh toán giúp người dân thực hiện các giao dịch trực tuyến thuận lợi.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

 

 TH: Đức Hạnh - VPS

[Trở về]