Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình tại Quyết...

Xem tiếp
Không kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức trong thời gian được bảo vệ 
 

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNVquy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. 

Xem tiếp
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí 
 

Ngày 17/7/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 17/2020/TT-BCT quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí. 

 

Xem tiếp
Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đường 

 

Ngày 14/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg về việc triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới. 

 

Xem tiếp
Nhiều thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương được sửa đổi, bổ sung 

 

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 688a/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương. 

 

Xem tiếp