Tham gia chống dịch Covid-19 được hưởng phụ cấp đến 300.000 đồng/ngày Tin mới

 

Đây là một trong những nội dung quan trọng mới được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Nghị...

Xem tiếp
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2019/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

 

Ngày 24/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 06/2020/TT-BCTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc...

Xem tiếp
Hướng dẫn hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án 

 

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

 

Xem tiếp
Bốn nguyên tắc lâp, quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/4/2020.

Xem tiếp
Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 03/2020/TT-BTTTTngày 24/2/ quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi...

Xem tiếp