Sửa đổi Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 

 

Ngày 12/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 04/NQ-CPvề việc sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021...

Xem tiếp
Quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử 
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
Xem tiếp
Hỗ trợ 100% kinh phí quảng bá gian hàng hội trợ quốc tế 

 

Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 40/2020/TT-BCTsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2019/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển...

Xem tiếp
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi... 

 

Ngày 31/12/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 53/2020/TT-BCT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương...

Xem tiếp
Công bố 99 Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển 

 

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2020/QĐ-TTgvề Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích...

Xem tiếp