Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và các cơ quan, tổ chức 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương được quy định, để thuận tiện trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hoạt động đoàn thể. Sở Công Thương đã tiến hành ký kết các...
Xem tiếp
Quyết định Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ 
Nội dung các Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Quy chế, Quy định áp dụng tại Sở Công Thương Quảng Bình 
Căn cứ Nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2021, Sở Công Thương Quán triệt đến toàn thể CBCC trong cơ quan nội dung các Quy định, Nội quy, Quy chế áp dụng tại Sở Công Thương...
Xem tiếp