Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế, Quy định áp dụng tại Sở Công Thương Quảng Bình 
Căn cứ Nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2015, Sở Công Thương Quán triệt đến toàn thể CBCC trong cơ quan nội dung các Quy định, Nội quy, Quy chế áp dụng tại Sở Công Thương bao gồm: 

 

TT Tiêu đề Tải nội dung
1 Quy chế làm việc (Quyết định số 816/QĐ-SCT ngày 15/7/2019)
2 Quy chế thực hiện dân chủ cơ quan (Quyết định số 202/QĐ-SCT ngày 16/3/2015)
3 Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đối với CBCC (QĐ số 194/QĐ-SCT ngày 19/3/2013)
4 Nội quy, Quy chế tiếp công dân (Quyết định số 459/QĐ-SCT ngày 04/5/2016)
 5
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Công Thương (QĐ 514/QĐ-SCT ngày 04/5/2019)
6 Quy chế chi tiêu nội bộ (Quyết định 745/QĐ-SCT ngày 30/7/2017)
7 Quy chế phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức (QĐ 1117/QĐ-SCT ngày 03/10/2016)
8 Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây điện thoại nóng
9

Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua Hòm thư góp ý

10 Quy chế hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử
11 Quy chế quản lý TSCĐ và CCDC (Quyết định 213/QĐ-SCT ngày 17/3/2015)
12 Quy chế xếp loại CBCC (Quyết định 209/QĐ-SCT ngày 17/3/2015)
13 Sửa đổi bổ sung Quy chế xếp loại CBCC (Quyết định 189/QĐ-SCT ngày 26/2/2016)
14

Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu (QĐ 298/QĐ-SCT ngày 24/3/2016)

15 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (QĐ 1116/QĐ-SCT ngày 01/10/2016)

16
Quy chế Văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của Sở Công Thương Quảng Bình (Quyết định số 1601/QĐ-SCT ngày 19/12/2017)

17 Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Công Thương (Quyết định 164/QĐ-SCT ngày 07/02/2018)

 

 

 

Văn phòng Sở      

[Trở về]