Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/2/ quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/4/2020.

 

Theo đó, quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu.

 

Trong đó, thành phần hồ sơ đơn vị sử dụng ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết như sau: Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết theo mẫu; Đề cương và dự toán chi tiết (Số lượng là 03 bộ hồ sơ).

 

Cụ thể, nội dung dự toán chi tiết bao gồm các chi phí: Xây lắp; thiết bị; mua sắm thiết bị công nghệ thông tin; tạo lập cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa phục vụ cho nhập dữ liệu, thực hiện hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu; lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm; đào tạo, hướng dẫn sử dụng; đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có); triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc trước khi nghiệm thu, bàn giao (nếu có); quản lý; tư vấn; khác có liên quan; dự phòng (không vượt quá 10% của tổng các chi phí)…

 

Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị đầu mối thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

  

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 21/2010/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

 

Xem chi tiết Thông tư 03/2020/TT-BTTTT tại đây 

 

TH: NHật Bình 

[Trở về]