Bản in     Gởi bài viết  
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

 

UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Quy định đã quy định rõ các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong thi hành công vụ, nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội; quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện quy tắc ứng xử và xử lý vi phạm.

 

Mục đích của Quy định là đảo đảm tính nghiêm túc, liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện công khai hoạt động công vụ, nhiệm vụ và quan hệ xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đây cũng là căn cứ để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm các chuẩn mực ứng xử trong thi hành công vụ, nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để Nhân dân giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Trên cơ sở đó, Quy định nêu rõ: Khi thi hành công vụ, nhiệm vụ, phải thực hiện đúng và đầy đủ quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp Công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan; nếu phát hiện đồng nghiệp thực hiện sai hoặc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm nhắc nhở lẫn nhau hoặc báo cáo đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để có biện pháp khắc phục và xử lý kịp thời. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý trường hợp vi phạm quy định của pháp luật theo đúng phân cấp quản lý.

 

Ngoài ra, Quy định cũng quy định rõ về thời gian làm việc; trang phục và phong cách làm việc; giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các mối quan hệ xã hội; trách nhiệm giám sát hành vi ứng xử, giao tiếp trong giải quyết công việc…


Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.

 

TH: Quỳnh Trang - VPS
 

[Trở về]