Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ 
Nội dung các Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
 
TT Tiêu đề Tải nội dung
1 Chức năng nhiệm vụ của Sở Công Thương (Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016)
2 Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại (Quyết định số 902/QĐ-SCT ngày 16/8/2016)
3 Thông báo phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở (Thông báo số 03/TB-SCT ngày 02/01/2019)
4 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương (Quyết định số 1409/QĐ-SCT ngày 12/12/2018)
5 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng Công thương trực thuộc UBND các Huyện, TP
     

 

 

[Trở về]