Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại giai đoạn 2021 – 2025 
Ngày 10/6/2020, Sở Công Thương đã ban hành các Công văn số 633/SCT-QLCN và Công văn số 634/SCT-QLCN về xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại giai đoạn 2021 – 2025. 
 
Xem tiếp
Mời tham gia các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2020 

 

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình sẽ tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Minh Hóa,...

Xem tiếp
Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2020 

 

Ngày 08/6/2020, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5/2020, triển khai công tác trọng tâm tháng 6/2020 do đồng...

Xem tiếp
Yêu cầu về tiêu chí tối thiểu cần đạt trong đánh giá, phân hạng sản phẩm 

 

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng...

Xem tiếp
Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 647/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.

 

Xem tiếp