Bản in     Gởi bài viết  
Thủ tướng Chính phủ ban hành 200 bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội 

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 293/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Theo đó, Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bao gồm 200 chỉ tiêu sau đây:

 

Thứ nhất, nhóm tăng trưởng kinh tế có 54 chỉ tiêu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP); Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước; Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước; Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (tính bằng Đồng Việt Nam, Đô la Mỹ); Tổng sản phẩm trên địa bàn; Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Năng suất lao động xã hội; Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)…

 

Thứ hai, nhóm tài chính công có 13 chỉ tiêu: Thu ngân sách Nhà nước và cơ cấu thu; Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước; Tỷ lệ nợ đọng thuế/tổng số thực thu ngân sách Nhà nước; Chi ngân sách Nhà nước và cơ cấu chi; Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước; Dư nợ công so với tổng sản phẩm trong nước;…

 

Thứ ba, nhóm ổn định kinh tế vĩ mô có 21 chỉ tiêu: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI); Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI); Chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ; Chỉ số lạm phát cơ bản; Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian; Chỉ số giá bất động sản; Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu; Lãi suất; Nợ xấu;…

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/2/2020 .

 

Xem chi tiết Quyết định 293/QĐ-TTg tại đây .

 

Văn Đoá KTNL

[Trở về]