Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 
Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 818/KH-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020.
 
Mục đích của Kế hoạch, nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức, cá nhân kinh doanh, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quốc gia, cấp tỉnh.
 
Kế hoạch tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án, phán quyết của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp và các văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ; giải đáp pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tọa đàm, đối thoại để cung cấp kiến thức pháp lý và tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp.
 
Đồng thời, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hội doanh nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở cấp tỉnh và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở địa phương theo quy định hiện hành.
 
 

Tuấn Thành

[Trở về]