Tổ chức Hội nghị Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 
Cục Công Thương địa phương đã ban hành Công văn số 341/CTĐP-QLKC về việc Tổ chức Hội nghị Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm...
Xem tiếp
Các văn bản liên quan đến Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 

Để thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình xin đăng tải danh sách các văn bản liên quan đến Hội...

Xem tiếp
Triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 

 

Vừa qua, Cục Công Thương địa phương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch số 155/KH-CTĐP-SCTvề việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu...

Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020 tại Quảng Bình 

 

Ngày 12/03, Sở Công Thương Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 241/KH-SCT về việc tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020 tại Quảng...

Xem tiếp
Ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các hội nghị, hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên... 
 

Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND v/v Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các hội nghị, hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên...

Xem tiếp