Thời gian, địa điểm gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây... 
Ngày 22/6/2020, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2020, Cục Công thương Địa phương đã ban hành văn bản số 479/HĐBC-TGV về việc...
Xem tiếp
Thông báo thời gian và Chương trình tổ chức các Hội nghị, Hội chợ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình 
Ngày 17/6/2020, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 662/SCT-VP thông báo về thời gian và Chương trình tổ chức các Hội nghị, Hội chợ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020...
Xem tiếp
Các văn bản liên quan đến Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 

Để thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình xin đăng tải danh sách các văn bản liên quan đến Hội...

Xem tiếp
Tổ chức Hội nghị Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 
Cục Công Thương địa phương đã ban hành Công văn số 341/CTĐP-QLKC về việc Tổ chức Hội nghị Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm...
Xem tiếp
Triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 

 

Vừa qua, Cục Công Thương địa phương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch số 155/KH-CTĐP-SCTvề việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu...

Xem tiếp