Bản in     Gởi bài viết  
Trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh 
 

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  

Quy định này quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND) và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh theo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.

Theo đó, trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ được quy định: Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, hồ sơ đề nghị hỗ trợ lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu doanh nghiệp khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm bản đề nghị thanh toán khoản hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này; bản sao văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp (nếu có); hóa đơn, chứng từ liên quan; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, để hỗ trợ kinh phí làm biển hiệu sau khi thành lập mới, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp ở Bộ phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Bản đề nghị thanh toán khoản hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này; bản sao văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp (nếu có); hóa đơn, chứng từ liên quan; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc dấu doanh nghiệp và kinh phí chữ ký số (giải pháp số) khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, gồm bản đề nghị thanh toán khoản hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định này; bản sao văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp (nếu có); hóa đơn, chứng từ liên quan; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện: Tuấn Thành - Thanh tra Sở

[Trở về]