Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 9317

  • Tổng 8.763.200

Uỷ ban nhân dân cấp huyện được uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kể từ ngày 6/5/2023, Uỷ ban nhân dân cấp huyện được uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể, theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ.

 

Liên quan đến việc uỷ quyền này cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ nêu rõ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

Một là, Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Hai là, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện được uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể
 

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được uỷ quyền theo quy định trên; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã uỷ quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình uỷ quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân”, Nghị quyết yêu cầu.

 

Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (6/5/2023) và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành thay thế Luật Đất đai năm 2013.

 

https://congthuong.vn/uy-ban-nhan-dan-cap-huyen-duoc-uy-quyen-quyet-dinh-gia-dat-cu-the-253206.html

Các tin khác