Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 745

  • Tổng 8.159.099

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-BCT ngày 17/10/2023 để thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 

Ảnh minh họa


      Cụ thể, xây dựng, biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, sử dụng thống nhất trên toàn quốc; Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức làm tham mưu, quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


      Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các điểm mới của Luật bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.


      Kế hoạch cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và văn bản pháp luật có liên quan trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.


      Bên cạnh đó, tổ chức rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành và địa phương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


      Đặc biệt, tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


      Mặt khác, xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 của Chính phủ; xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.


      Ngoài ra, xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đôn đốc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; rà soát, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.


TH: Nhật Bình QLCN
 

Các tin khác