Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 6534

  • Tổng 8.743.917

Sửa đổi Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định AKFTA

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Ngày 27/3/2024, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (Hiệp định AKFTA). Thông tư 04/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Điều 4 Phụ lục I về quy tắc xuất xứ ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT.

 

      - Theo đó, để áp dụng hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, hàng hóa nếu không thuộc Điều 5 quy định tại Phụ lục này, được coi là có xuất xứ nếu đạt hàm lượng giá trị khu vực (RVC) ít nhất 40% tính theo trị giá FOB, hoặc trải qua một quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp bốn số (CTH) của Hệ thống hài hòa.


      Công thức tính RVC được tính dựa trên một trong hai phương pháp sau:


      + Công thức trực tiếp: RVC = (VOM/FOB) x 100%


      Trong đó “VOM” là trị giá nguyên liệu có xuất xứ, bao gồm trị giá nguyên liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phân bổ trực tiếp, chi phí vận chuyển và lợi nhuận.


      - Hoặc công thức gián tiếp: RVC =((FOB - VNM)/FOB)x 100%


      Trong đó “VNM” là trị giá nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ hoặc không xác định được xuất xứ, có thể là:
             Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu của nguyên liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa; hoặc
            Giá mua đầu tiên của nguyên liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ nước thành viên nơi diễn ra các công đoạn gia công, chế biến.


      Nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất của nước thành viên xuất khẩu linh hoạt áp dụng công thức tính RVC trực tiếp hoặc công thức tính RVC gián tiếp. Công thức tính RVC đã lựa chọn phải được tiếp tục áp dụng suốt một năm tài chính của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất đó.


      Trường hợp nước thành viên nhập khẩu tiến hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, bất kỳ việc kiểm tra, xác minh nào đối với tiêu chí RVC phải được thực hiện trên cơ sở công thức tính RVC mà nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất của nước thành viên xuất khẩu đã sử dụng.


      - Về thủ tục cấp và kiểm tra C/O, Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT. Trong đó, C/O theo quy định đáp ứng các điều kiện sau:


      + Ở dạng bản giấy được in ra có chữ ký, con dấu cấp theo hình thức cấp tay hoặc có chữ ký, con dấu cấp dưới dạng điện tử của các Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu;


      + Làm trên khổ giấy A4;


      + Phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục Vl-A ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT và được gọi là C/O mẫu AK;


      + Được khai bằng tiếng Anh.


      Ngoài ra, tên gọi “Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc” được sửa thành tên mới thành “Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc”.


      Thông tư 04/2024/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2024.

 

TH: Ngọc Hải QLTM

Các tin khác