Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 23

  • Hôm nay 1359

  • Tổng 7.591.414

Bộ Công Thương ban hành Định hướng xây dựng đề án Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2871/BCT-XTTM về định hướng xây dựng đề án Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2024.

 

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM quốc gia và Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ sửa đổi, bổ sung một điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại của ngành hàng; các Sở Công Thương chỉ đạo trung tâm xúc tiến thương mại tại địa phương xây dựng kế hoạch XTTM, lựa chọn và hoàn thiện các đề án đề xuất Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2024 gửi Bộ Công Thương theo quy định.

 

Việc xây dựng kế hoạch XTTM trong năm 2024 và các năm tiếp theo cần căn cứ vào Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các vùng kinh tế, Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 dcuar Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai doạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản liên quan.

 

Định hướng đề án Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024 xem tại đây

https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/bo-cong-thuong-ban-hanh-dinh-huong-xay-dung-de-an-chuong-trinh-cap-quoc-gia-ve-xuc-tien-thuong-mai-2024.html

Các tin khác