VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 2010/ QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thương mại biên giới và miền núi, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 22/07/2022 Còn
2 1783/ QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 29/06/2022 Còn
3 1152/ QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 06/05/2022 Còn
4 17/ 2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 22/04/2022 Còn
5 1017/ QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 19/04/2022 Còn
6 14/2022/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh 07/04/2022 Còn
7 35/ 2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 29/09/2021 Còn
8 1220/KH-UBND Kê hoạch phát triển hạ tầng thương mại biên giới tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh 13/07/2021 Còn
9 23/ 2020/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Quy định về phát triển, quản lývà khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 26/11/2020 Còn
10 33/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 05/11/2019 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »