Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong 5 nội dung của...   Tin mới
Ngày 1/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 215/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, định hướng của chiến lược với...
Xem tiếp
Nền kinh tế tri thức: Bệ phóng vững chắc cho thương mại điện tử phát...   Tin mới
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, sự chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp là tương đối dễ hiểu, tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nền kinh tế tri thức, một phương...
Xem tiếp
Đầu tư gần 188 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp lưới điện   Tin mới
Để bảo đảm chất lượng điện năng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là đáp ứng đủ điện cho mùa khô, năm 2024, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) triển khai 21 dự án đầu tư xây dựng...
Xem tiếp
Nhiều giải pháp tăng nguồn thu ngân sách   Tin mới
Xác định thu ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trò rất quan trọng, bảo đảm nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, bước vào năm 2024, huyện Minh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực...
Xem tiếp
Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng hydrogen   Tin mới
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 165/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem tiếp