Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 661

  • Tổng 8.159.014

Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 20/5/2022, Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quy định số 663-QĐ/TU quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 

             Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, như sau:

1. Đối với Cán bộ, đảng viên:

Tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Quy định số 101-QD/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QD/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay đ tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và ỉàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn vi thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hỏa” và quy định nêu gương của ngành cấp trên, của cấp ủy, tổ chức đảng nơi công tác, sinh hoạt. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương.

2. Quy định về trách nhiệm ơng mẫu đi đầu đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản các cấp:

* Về tư tưởng chính trị:

                - Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm.

                - Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai sự thật; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và Nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm mục liêu phấn đấu.

* Về đạo đức, lối sống, tác phong:

- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

                - Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi để tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

                - Tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mau mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

                - Không lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khỉ cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyn công tác.... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi. Không để tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

- Tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Không lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng.

                - Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, hiệu quả; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi, cởi mở để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, trước hết là trong cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

                * Về tự phê bình và phê bình:

                - Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; thực sự cầu thị, tự giác, trung thực; có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh; bảo vệ người tốt; không tranh công đ lỗi, không lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

                - Dũng cảm nhận khuyết điểm và nhận trách nhiệm khi có khuyết điểm hoặc khi cơ quan, đơn vị, lĩnh vực do mình phụ trách có khuyết điểm; phải có kế hoạch sửa chữa và tích cực sửa chữa.

                - Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

* Về quan hệ với Nhân dân:

                - Không quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân.

                - Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền.

                - Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú; gần gũi Nhân dân và tích cực tham gia xây dựng cộng đồng dân cư nơi cư trú.

                * Về trách nhiệm trong công tác:

                - Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác, lĩnh vực được phân công. Tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc. Tích cực giải quvết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách.

                - Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Nắm vững và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

                - Chủ động thực hiện các chủ trương thí điểm của Trung ương, của địa phương, của ngành; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuât, công tác. Năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi vớí làm. Tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

                 - Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chủ động chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận; tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, có khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Nhân dân.

* Vý thức tổ chức kỷ luật:

                - Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

                - Giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

* Về đoàn kết nội bộ:

                - Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ, thực sự là tấm gương đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.

                - Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng nghiệp.

                - Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác.

                - Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, tranh công, đổ lỗi, đùn đẩv trách nhiệm cho người khác.

3. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống:

                - Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. Lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

- Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Định kiến với người góp ý, phê bình; chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong Nhân dân. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

- Chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng hoặc gây thiệt hại đối với lợi ích của Nhà nước, của tập thế.

- Chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiéu tín nhiệm... Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; cục bộ địa phương, thiếu công tâm, khách quan trong công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân.

- Tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. Can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đề xuất, cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, đề án kinh tế - xấ hội, quốc phòng - an ninh, đấu giá đất đai, tài sản nhà nước trái quy định.

- Lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc, sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí.

- Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân trái quy định.

- Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra Quy định cũng đã cụ thể hóa các việc thực hiện Đăng ký các nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ đảng viên cũng như việc đánh giá, kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng đối với các tổ chức, cơ sở Đảng./.

Xem và tải nội dung chi tiết Quy định tại đây !

TH: Lê Vượng - VPS

 

Các tin khác