Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 210

  • Tổng 8.155.189

Điều kiện để công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 18/2022/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

 

Bốn điều kiện để xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

 

Theo đó, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi đạt được 04 điều kiện sau:

 

Thứ nhất, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đối với xã nông thôn mới); Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (đối với xã nông thôn mới nâng cao); Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu).

 

Thứ hai, có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định.

 

Thứ ba, không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Thứ tư, xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

 

Huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải đáp ứng 3 điều kiện

 

Thứ nhất, đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện nông thôn mới), Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện nông thôn mới nâng cao), quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đối với thị xã, thành phố).

 

Thứ hai, không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

 

Thứ ba, có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của cấp huyện đáp ứng yêu cầu theo quy định.

 

Điều kiện cấp tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

 

Cấp tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Quy định cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu theo quy định.

 

Điều kiện thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

 

Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% đến dưới 50% số tiêu chí xã (trong đó có một trong các tiêu chí: Thu nhập; Môi trường và an toàn thực phẩm; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Quốc phòng và An ninh) hoặc có từ 50% số tiêu chí xã trở lên không đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã nông thôn mới), Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu).

 

Huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% số xã trở lên bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 30% đến dưới 50% số tiêu chí huyện (trong đó có một trong các tiêu chí: Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị - An ninh, trật tự - Hành chính công; An ninh, trật tự - Hành chính công) hoặc có từ 50% số tiêu chí huyện trở lên không đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện nông thôn mới), Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với huyện nông thôn mới nâng cao).

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/8/2022.

 

TH: Nhật Bình QLCN

Các tin khác