Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 18

  • Hôm nay 5986

  • Tổng 8.743.368

Nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

     Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần cải cách thể chế, phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 07/9/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 1770/UBND-NCVX về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

     Chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) điều chỉnh các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Đặc biệt, việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản cấp trên phải được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật ngay sau khi văn bản giao quy định chi tiết được ban hành.

     Quá trình tham mưu ban hành văn bản QPPL phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật chuyên ngành và tình hình thực tiễn tại địa phương… Khi tham mưu ban hành các chính sách, cần bám sát các chính sách đã được thông qua, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động của chính sách, tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách...

     Thường xuyên, chủ động rà soát các văn bản QPPL của địa phương thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật và tình hình thực tiễn, từ đó xác định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản QPPL…

     Sở Tư pháp tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành văn bản QPPL theo đúng quy trình và tiến độ được giao; thực hiện thẩm định, góp ý văn bản QPPL có chất lượng, hiệu quả; thể hiện rõ quan điểm về điều kiện trình các dự thảo văn bản QPPL.

     Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện của cơ quan, địa phương, ưu tiên, bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật được đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức.

TH: Nhật Bình QLCN

Các tin khác