Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 136

  • Tổng 8.155.115

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1518/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo

 

Theo nội dung Công văn, thời gian qua, thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp công dân 2013, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện đã tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tình trạng đơn thư tồn đọng không được xử lý, giải quyết, hoặc xử lý không chính xác được khắc phục; tránh được trùng lặp, chồng chéo trong chỉ đạo xử lý, giải quyết; công tác tổng hợp, báo cáo được thực hiện nghiêm túc...Tuy nhiên, còn có một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, việc chuyển đơn không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết còn xảy ra...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, góp phần tích cực trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 363-CV/TU ngày 06/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

                1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng để Nhân dân hiểu, thực hiện, đảm bảo quyền, nghĩa vụ theo quy định.

                Nâng cao chất lượng phân loại, xử lý đơn thư trên cơ sở xác định đúng thẩm quyền giải quyết và cập nhật kết quả xử lý, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền để có phương án xử lý, giải quyết phù hợp; tránh tình trạng chuyển đơn, yêu cầu, đề nghị giải quyết đối với những vụ việc cũ đã được giải quyết hết thẩm quyền, làm phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp. Có hình thức xử lý nghiêm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp dưới nếu để xảy ra tình trạng có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài hoặc phát sinh mới nhiều. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.

                Tăng cường việc hướng dẫn công dân gửi đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan tố tụng, hướng dẫn đương sự gửi đơn và hồ sơ tài liệu đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

                Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cấp nhật kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo lên phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

                Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 363-CV/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung nâng cao chất lượng việc phân tích kết quả thực hiện trong kỳ, việc đánh giá và dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo; đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực thông tin về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng nhận định, dự báo diễn biến tình hình khiếu nại, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền các cấp.

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Tổ Công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thành lập theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo các tổ chức thanh tra tích cực tham mưu cho Thủ trưởng các sở, ngành đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo để kịp thời dự báo, phát hiện những lĩnh vực, những địa bàn có nguy cơ phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát kết quả thực hiện, đôn đốc những địa phương, đơn vị chưa thực hiện, tổng hợp báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Yêu cầu Thủ trưởng các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc./.

Xem và tải nội dung Công văn số 1518/UBND-NC tại đây!

TH: Lê Vượng - VPS

Nguồn: Công văn số 1518/UBND-NC

Các tin khác