Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 652

  • Tổng 7.850.116

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Ngày 24 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo số 515/UBND-NCVX gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ.

Theo đó, Để triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu :

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đối với ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phư­ơng trên địa bàn toàn tỉnh triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.

b) Rà soát các văn bản hiện hành liên quan đến lĩnh vực giao dịch bảo đảm do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Lập danh mục các văn bản còn hiệu lực và phù hợp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.

c) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành mới các văn bản theo quy định để triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).

d) Cập nhật, công bố, niêm yết công khai và thực hiện các thủ tục hành chính về giao dịch bảo đảm theo quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.

e) Đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách  nhiệm

a) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

b) Tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để tạo cơ sở cho việc thực hiện đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

c) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Xem và tải nội dung Nghị định số 99/2022/NĐ-CP tại đây!

TH: Lê Vượng - VPS

Các tin khác