Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 733

  • Tổng 8.056.706

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành dự án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-SCT ngày 20/5/2015 của Sở Công Thương về việc thành lập Ban điều hành dự án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.

 Ban điều hành dự án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Ban ISO) phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban ISO, cụ thể như sau:

1. Ông: Lê Trá Khoái - Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban.
- Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban ISO.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban ISO.
- Chỉ đạo việc xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban ISO.
- Tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Ban ISO đã được thông qua.
2. Ông: Nguyễn Đình Chiến - Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường - Tổ trưởng Tổ thư ký chất lượng.
- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban, xây dựng kế hoạch, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
- Làm đầu mối điều phối các hoạt động của Ban ISO giữa Trưởng ban và các thành viên trong Ban.
- Thực hiện các hoạt động kiểm soát tài liệu chung (bao gồm ấn bản, đóng dấu kiểm soát, phân phối tài liệu mới, thu hồi tài liệu cũ…) theo quy định của Quy trình kiểm soát tài liệu.
- Báo cáo đến Trưởng ban về việc thực hiện các hạng mục công việc của dự án sau khi đã được lập kế hoạch.
- Làm thư ký của Ban ISO.
- Thực hiện các hoạt động liên hệ trực tiếp với các chuyên gia tư vấn và tổ chức chứng nhận về các hoạt động liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Ban ISO 9001.
- Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các quy trình thuộc lĩnh vực Kỹ thuật an toàn và Môi trường.
3. Bà: Lê Thị Hải Vân - Phó Văn phòng, Phụ trách Văn phòng - Ban viên.
Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các quy trình thuộc lĩnh vực Văn phòng.
4. Ông: Phạm Hữu Thắng - Chánh Thanh tra Sở - Ban viên.
Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các quy trình thuộc lĩnh vực Thanh tra.
5. Ông: Nguyễn Văn Đóa - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp - Ban viên.
Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các quy trình thuộc lĩnh vực Quản lý công nghiệp.
6. Ông: Phan Hoài Nam - Trưởng phòng Quản lý thương mại - Ban viên.
Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các quy trình thuộc lĩnh vực Quản lý thương mại.
7. Ông: Hồ Nhật Bình - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Ban viên.
Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các quy trình thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính.
8. Ông: Đào Chí Thanh - Phó phòng Quản lý Điện năng - Ban viên.
Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các quy trình thuộc lĩnh vực Quản lý Điện năng.
9. Ông: Nguyễn Tuấn Khiêm - Phó Văn phòng - Ban viên.
Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các quy trình thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng.
Trên đây là Phân công nhiệm vụ của Ban ISO, đề nghị các thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Các tin khác