Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 588

  • Tổng 8.356.363

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”, Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11/9/2023 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. Ngày 17/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2374/KH-UBND triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua Cuộc thi nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi, có chiều sâu những nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, Nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh; qua đó đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

2. Yêu cầu

- Việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi bám sát theo định hướng thông tin, tuyên tuyền của Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”; triển khai nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hoá các hình thức trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi người dân, thu hút đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi Cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

2. Đối tượng dự thi

Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; cán bộ, Nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung Cuộc thi

- Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam ngày 11/11/2020.

- Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam;

- Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của bộ đội biên phòng.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” trên hệ điều hành Android, IOS.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Phát động Cuộc thi: Ngày 20/11/2023.

- Vòng thi tuần (04 tuần): Từ ngày 20/11 đến ngày 17/12/2023.

- Vòng chung kết: Dự kiến ngày 21/12/2023.

- Tổng kết, trao giải: Dự kiến ngày 27/12/2023.

4. Giải thưởng Cuộc thi: Thực hiện theo Thể lệ Cuộc thi do Bộ Tư Lệnh Bộ đôi Biên phòng Việt Nam quy định.

       IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện kế hoạch tham gia Cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Tổng hợp kết quả, Báo cáo kết quả theo quy định.

2. Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai Kế hoạch tham gia hưởng ứng Cuộc thi; gắn triển khai Cuộc thi với phát huy hiệu quả thực hiện các đề án về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể các cấp trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Liên kết Website của Cuộc thi với Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phát động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc cơ quan, đơn vị mình và tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi.

4. Báo Quảng Bình, Đài Phát thành - Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên theo dõi, đưa tin về Cuộc thi.

5. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tư pháp cùng cấp tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch này; liên kết website của Cuộc thi đến trang thông tin điện tử của địa phương; phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi. Chỉ đạo việc tuyên truyền, phát động rộng rãi về Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức phù hợp khác ở địa phương.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức triển khai tại đơn vị mình, liên kết website của Cuộc thi đến Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và Nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

7. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo toàn ngành tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi./.

Tải và xem nội dung Kế hoạch tại đây./.

Các tin khác